Tag Archives: Học Viện Tại Miền Bắc Mới Nhất

Danh Sách Đại Học Học Viện Khu vực Miền Bắc

Danh Sách Đại Học Học Viện Khu vực Miền Bắc:Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy của các trường Đại Học tại khu vực Tp. Hà Nội Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/7/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v Xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh; Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 […]