Category Archives: Dựng phim

EduLine Chia sẻ Kỹ Thuật Dựng Phim

Chuyển đổi tiêu chuẩn Kỹ Thuật Chuyển Cảnh J-Cut Kỹ Thuật Chuyển Cảnh L-Cut Kỹ Thuật Chuyển Cảnh Cross-Cut Kỹ Thuật Chuyển Cảnh Jump Cut Kỹ Thuật Chuyển Cảnh Cutting on Action Match Cut Cut away Montage  Chỉnh sửa phim thực chất không đơn giản chỉ là việc xoá các clip xấu và rút ngắn […]